Algemene Voorwaarden

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Jou / Jij / Jullie: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;

1.2. Mandelo: opdrachtnemer gevestigd te Amersfoort aan de Stadsring 67 3811 HN, met kvk nummer 77951034;

1.3.Overeenkomst / Opdracht: iedere wilsovereenstemming tussen Jou en Mandelo gericht op het creëren van dynamische merken zowel on- als offline;

1.4. Schriftelijk(e): per e-mail, per whatsapp, per post of via een fysiek document;

1.5. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Mandelo en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Jou en Mandelo. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3.Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijzen zijn exclusief BTW. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Mandelo verstrekte gegevens waarop Mandelo de offerte baseert.

2.4.Opdrachten worden schriftelijk door Jou bevestigd. Van een stilzwijgende instemming is sprake als Jij het toelaat dat Mandelo begint met het uitvoeren van de Opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Mandelo pas nadat deze schriftelijk door de Mandelo zijn bevestigd.

3. De uitvoering van de Overeenkomst

3.1.Mandelo kan niet garanderen dat de uitgevoerde werkzaamheden het door Jou gewenste resultaat bereiken. De overeengekomen Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3.2.Voor zover noodzakelijk zal Mandelo Jou op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.3.Jij doet alles, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Mandelo mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Mandelo aangeeft of waarvan Jij begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

3.4.Een door Mandelo opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Opdracht is indicatief en geen fatale termijnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5.Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Opdracht van Mandelo:

3.5.1.het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Jou voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

3.5.2.het doen van onderzoek naar het bestaan of ontstaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

3.6.Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

3.7.Mandelo is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Mandelo is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten die door derden worden geleverd. Jij dient deze derden zelf aan te spreken.

4.Klachten

4.1. Jij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Mandelo daarover heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

4.2. Jij dient Mandelo in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

4.3.Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Mandelo is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

4.4.Klachten schorten de betalingsverplichting van Jou niet op indien Jij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1.Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Mandelo. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mandelo daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

5.2.Jij vrijwaart Mandelo voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

5.3.Mandelo heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Opdracht te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Jou niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Mandelo het resultaat zonder vermelding van de naam van Mandelo openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4.De door Mandelo verstrekte stukken aan Jou zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Jou. Het is Jou niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Tenzij dit schriftelijk door Mandelo is toegestaan of voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.

5.5.Na het voltooien van de Opdracht hebben partijen jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5.6.Indien Jij handelt in strijd met dit artikel ben Jij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, dit onverminderd het recht van Mandelo op schadevergoeding.

6.Gebruik van het resultaat

6.1.Wanneer Jij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Mandelo, verkrijg Jij het recht tot gebruik van het resultaat van de Opdracht Overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

6.2.Jij hebt zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de Opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Mandelo kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

6.3.In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Mandelo recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die naar redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder daarbij enig ander recht te verliezen. 6.4.Mandelo heeft met inachtneming van de belangen van Jou, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen referentie en promotie.

7. Honorarium en kosten

7.1.Mandelo heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

7.2.Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Mandelo voor de uitvoering van de Opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

8. Meerwerk

8.1.Wanneer Mandelo genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Mandelo gehanteerde honorariumtarieven. Jij aanvaardt dat door deze werkzaamheden of prestaties de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

9. Betaling en opschorting

9.1.Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

9.2.Alle aan Jou geleverde zaken blijven eigendom van Mandelo totdat alle bedragen die Jij aan Mandelo op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Mandelo zijn voldaan.

9.3.Wanneer Jij in verzuim bent met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, ben Jij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen. Dit verzuim treedt in 7 dagen nadat Jij op de betalingsverplichting bent gewezen, en Jij na het verstrijken van deze zeven-dagen-termijn reeds niet hebt voldaan aan de betalingsverplichtingen.

9.4.Mandelo draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Jou, mag Mandelo het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. 9.5.Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Jou is uitgesloten, indien JIj handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.

10. Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

10.1.Wanneer Jij de Overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Mandelo, of wanneer Mandelo de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Jou, dan ben Jij, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van Jou op grond waarvan van Mandelo redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond, worden mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.2.De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Mandelo op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat Jij bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.

10.3.Mandelo heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling te ontbinden. Alle verschuldigde bedragen worden direct opeisbaar wanneer jegens van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

10.4.Wanneer de werkzaamheden van Mandelo voortvloeien uit een duurovereenkomst. Kan deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn Jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Mandelo blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

10.5.Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Mandelo recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gemaakte kosten.

11. Aansprakelijkheid

11.1.Mandelo is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Mandelo voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mandelo.

11.2.Indien Mandelo toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Mandelo beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). De hoogte van deze schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

11.3.Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

11.4.Onder directe schade wordt verstaan:

11.4.1.Redelijke kosten die Jij zou moeten maken om de prestatie van Mandelo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Jou wordt ontbonden;

11.4.2.Redelijke kosten die Jij hebt gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Mandelo op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

11.4.3.Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

11.4.4.Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

11.5.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Jij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mandelo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Mandelo vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.6.Mandelo is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als in art. 6:76 BW.

12. Overmacht

12.1.Aanvullend op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Mandelo in de nakoming jegens Jou niet aan Mandelo kan worden toegerekend in geval van omstandigheden van overmacht. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen en het defect gaan van apparatuur waarmee wordt gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2.Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Mandelo niet aan zijn verplichtingen jegens Jou kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Mandelo niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Mandelo is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Mandelo als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

13. Garanties en vrijwaringen

13.1.Wanneer Jij de resultaten van de Opdracht gebruikt, vrijwaar Jij Mandelo of door Mandelo bij de Opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Mandelo jegens Jou voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

14.Geheimhouding

14.1.Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Jij in het kader van de Overeenkomst van Mandelo hebt verkregen is verplicht. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Mandelo is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2.Indien Jij lid 1 van deze bepaling overtreedt, ben Jij, ongeacht of de overtreding aan Jou kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Mandelo een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Mandelo, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

15.Wijziging

15.1.Mandelo is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Mandelo Jou tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

15.2.Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.

16. Overige bepalingen

16.1.Wanneer Jij eenzelfde Opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Mandelo wenst te verstrekken of de Opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

16.2.Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

16.3.Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

16.4.Op de Overeenkomst tussen Jou en Mandelo is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Mandelo is gevestigd, dit ter keuze van Mandelo, kennis van geschillen tussen Jou en Mandelo.